ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 300 ชนิด ที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อย่างน้อยหนึ่งในสาม เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง และความอ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในชีวิตของคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนฐานะดีหรือไม่ก็ตาม

ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงปรับเปลี่ยนและควบคุมได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันกำลังปรากฏแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหล่านี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

จากการที่โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน การป้องกันและรักษาให้ได้ผลจึงไม่อาจมุ่งไปที่ปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องพิจารณร่วมกันทั้งหมด และต้องป้องกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กไปจนตลอดชีวิตจึงได้ผลดีที่สุด

การกินผักและผลไม้ให้เพียงพอ ออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกายที่มากพอ และไม่สูบบุหรี่ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจนกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ได้ถึงร้อยละ 80

ขอบคุณ สสส.