พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขตบางรัก

ชมประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวบางรักได้ ณ พิพิธภัณฑ์เขตบางรัก หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวภายในท้องถิ่น ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญา โดยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างในปี พ.ศ. 2480 เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ อาจารย์วราพร สุรวดี ที่อยากให้บ้านอันเป็นมรดกตกทอดมาจากมารดา คือ คุณสอาง สุรวดี (ตันบุณเต็ก)

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษา ต่อมาตัวบ้านถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินโดยเอกชน ภายหลังได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2547 โดยทำเลที่ตั้งเป็นย่านพักอาศัยของชุมชนชาวบางรัก ซึ่งในอดีตเป็นย่านตากอากาศ ชุมชนนานาชาติ และทำเลธุรกิจที่สำคัญมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา สำหรับเนื้อหาในการจัดแสดงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางชาวบางกอกในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประวัติความเป็นมาของบางรัก เรื่องราวของย่านบางรักกับการพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ การสร้างถนน ยานพาหนะ วิวัฒนาการย่านการค้า และจุดเริ่มต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนสถานที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน อาทิ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงพยาบาลเลิดสิน วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร วัดพระศรีมหาอุมาเทวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แฟลตแห่งแรกของไทย และสโมสรแห่งแรกในไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกทั้งยังเป็นย่านที่พำนัก ของบุคคลสำคัญ เช่น หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand